معرفی واحد

نام و نام خانوادگی

   تصویر     

عنوان


نظارت و پیگیری برنامه های..


مهندس

احمد باشتنی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مسئول و ناظر کلیه امور اجرائی برنامه های بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه


مهندس

رضا خشک دامن


کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

بهداشت معادن

 صدا در محيط كار

 روشنايي

  طرح بقا

نظارت ، پايش و ارزشيابي شبكه ها ومراکز بهداشتی درمانیمهندس

حسین کلاته عربی

کارشناس بهداشت حرفه ای

آمار بهداشت حرفه اي

برنامه  معاينات سلامت شغلي و نظارت بر مراكز انجام معاينات شغلي بخش خصوصي

 رابط سامانه جامع بازرسي مرکز سلامت محیط و کار 

برنامه بازرسي هدفمند

طرح تشديد

مدیریت صفحه واحد در سایت معاونت بهداشتی

مشاغل سخت و زيان آور


نظارت ، پايش و ارزشيابي شبكه ها ومراکز بهداشتی درمانی


برنامه ارگونومیمهندس سید مهدی رضوی

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

عوامل شیمیایی محیط کار

استاندارد های بهداشت حرفه ای

مشاغل سخت و زیان آور

بهداشت كشاورزان

بهداشت پرتو ها

بهداشت مدارس

مدیریت پسماند

آموزش


نظارت ، پايش و ارزشيابي شبكه ها و مراکز بهداشت و درمانی


////////////

///////////////
//////////
/////////////////////////////////////////