درباره خبرنامه

خبرنامه علم سنجی با هدف انتشار آخرین اخبار تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، توسط واحد علم سنجی

و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به صورت ماهنامه منتشر می شود. علاوه بر آن آخرین

 یافته های مربوط به علم سنجی و حوزه های مرتبط از سطح کشور و جهان بصورت گزیده در این خبرنامه اطلاع رسانی می گردد.

 

خبرنامه علم سنجی_ سال اول 1393-1394(12 شماره)

خبرنامه علم سنجی    سال دوم1395 (12 شماره)


شماره های خبرنامه علم سنجی_سال سوم:

سال سوم، شماره 25، آذرماه 95

سال سوم، شماره 26، دی ماه 95

سال سوم، شماره 27، بهمن ماه 95

سال سوم، شماره 28، اسفندماه 95

سال سوم، شماره 29، فروردین ماه 96

سال سوم، شماره 30، اردیبهشت ماه 96

سال سوم، شماره 31، 25 خردادماه 96

سال سوم، شماره 32، تیر ماه 96

سال سوم، شماره 33، مرداد ماه 96

سال سوم، شماره 34، شهریور ماه 96

سال سوم، شماره 35، مهرماه 96

سال سوم، شماره 36، آبان ماه 96

سال سوم، شماره 37، آذر ماه 96

سال سوم، شماره 38، دی ماه 96