درباره خبرنامه

خبرنامه علم سنجی با هدف انتشار آخرین اخبار تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، توسط واحد علم سنجی

و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به صورت ماهنامه منتشر می شود. علاوه بر آن آخرین

 یافته های مربوط به علم سنجی و حوزه های مرتبط از سطح کشور و جهان بصورت گزیده در این خبرنامه اطلاع رسانی می گردد.

 

خبرنامه علم سنجی_ سال اول (12 شماره)

خبرنامه علم سنجی    سال دوم (12 شماره)


شماره های خبرنامه علم سنجی_سال سوم:

سال سوم، شماره 25، 25 آذرماه 95

سال سوم، شماره 26، 25 دی ماه 95

سال سوم، شماره 27، 25 بهمن ماه 95