• گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی
  گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی

 • امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی
  امتیاز محاسبه شده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1395 برای محاسبه گرنت پژوهشی

 • برخی از اقدامات مهم حوزه ی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه در سال 95

 • گزارش تصویری از حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درسبزوار
  بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به روایت تصویر...

 • مرکز کوهورت پایش سلامت سبزوار افتتاح شد .
  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:حدود 55 درصد از مرگ ها در ایران زودرس است و به همین دلیل هدف اصلی مراکز پایش سلامت، انجام پژوهش و تحقیقات برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر برای جلوگیری از این نوع مرگ ها است.