معاون پژوهشی مرکز:

ابوالفضل راد

 

مربی ژنتیک

گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن تماس : 44018487