سایت‌های مفید
معرفی اعضا ء

مهندس رضا حکمت شعار

رئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد

و رسیدگی به شکایات

تلفن  :  44011593  -051 

سید حسین جعفری 

     (مسئول دفتر  )           

تلفن : 44011593   

   

       

 

مهدی شریفی تبار

(عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات معاونت بهداشتی)

حسین عمادی نژاد

            (عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات معاونت بهداشتی)

                 

عباسعلی تقی زاده

           (عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات معاونت درمان)

منو اصلی