برنامه استراتژيک

برنامه استرات‍ژيک

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 

 رسالت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار با ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقا سطوح کمی و کیفی آموزش گروههای مختلف علوم پزشکی دانشگاه در جهت توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت موثر بر فرایندهای آموزشی، توسعه پژوهش در آموزش، نظارت و ارزشیابی ،آموزش و بازآموزی مدرسین و فراگیران با استفاده از فناوری های مناسب و نوین، در حیطه ها و ابعاد مختلف آموزشی گام بر می دارد.

چشم انداز

برآنیم با ارتقا توانمندی های علمی و عملی بعنوان مرکز تفکر، تحول و برنامه ریزی دانشگاه در زمینه مسائل آموزشی انجام وظیفه نموده و همسو و هماهنگ با سایر واحدهای دانشگاه در 5 سال آینده بعنوان قطب آموزشی در سطح منطقه شناخته شویم.

 

اهداف کلان برنامه استراتژيک مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

1.       توسعه کمي و کيفي منابع انسانی

2.        توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی

3.       ارتقا کیفیت برنامه هاي آموزشي در دانشگاه

4.       توسعه فعاليت هاي پژوهش در آموزش

5.       بهبود نظام پايش و ارزشيابي نظام آموزشي

 

استراتژیها

 • توسعه برنامه هاي توانمندسازی اعضای هیئت علمی
 • ایجاد زمینه فعالیتهای علمی دانشجویی
 • حمایت از دانشجویان استعداد درخشان
 • ایجاد زمینه گسترش تحصیلات تکمیلی
 • بهبود و ارتقاء فرایندهای ارزشیایی
 • توسعه شيوه ها و روشهاي نوين آموزشي
 • تدوین برنامه استراتژيک مرکز
 • توسعه هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي به منظور جذب اعتبارات
 • ارتقا کمی و کیفی اعضای هیئت علمی برای حضور در فعالیتهای آموزشی
 • اهتمام به طراحی و تصویب چارت سازمانی مرکز
 • تقویت و توسعه همکاریهای بین بخشی و بین دانشگاهی
 • بازنگری و استقرار سیستم فعال برنامه ریزی آموزش پاسخگو
 • ارتقا توانایی نیروهای مرکز
 • تقویت جایگاه EDOها
 • مدیریت منابع مالی با تاکید بر کارایی تخصیصی
 • مدیریت برنامه های جذب و به کارگیری منابع انسانی
 •  بهبود ساختار سازمانی