شرح وظايف واحد نظارت

1-    بازديد ونظارت و ارزيابي عملكرد پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال در بخش هاي دولتي ، خصوصي و خيريه در ارتباط با دستورالعمل هاي ابلاغ شده به منظور اجراي ضوابط

2-    جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي، پزشكان و پيراپزشكان اعم از دولتي ، خصوصي و خيريه

3-    ابلاغ و اجراي دقيق قوانين و آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان

4-    بررسي و تكميل مدارك و پرونده هاي خدماتي درخواست هاي پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي

5-    تكميل مدارك مربوط به كميسيون ماده 20( مراكز آمبولانس خصوصي ، موسسه ساخت وفروش عينك طبي ، فيزيوتراپي و...)

6-    صدور تائيديه هاي مربوط به خدمات و درخواست هاي پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط

7-    رسيدگي به شكايات واصله تخلف پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي

8-    بازديدهاي روتين از بيمارستانها و بخشهاي ويژه

9-    بازديدهاي دوره اي جهت ارزشيابي بيمارستانها و بخش هاي ويژه

10-           تكميل فرم ارزشيابي بيمارستانها و استفاده از برنامه نرم افزاري ارزشيابي بيمارستانها جهت تكميل فرم ها

11-           تكميل فرم ارزيابي جهت افزايش تخت هاي بيمارستان و بيمارستان جديدالاحداث

12-           تهيه گزارشات لازم و انجام ساير دستورات قانوني مقام مافوق

13-           تكميل نرم افزارهاي جديد در پورتال وزارت متبوع و ارسال اطلاعات متخصصان شاغل