لیست شماره تلفن های معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن خانه 6-44011301

تلفن مستقیم دفترمعاونت – 44011319

مدیر توسعه پژوهش(آقای اکرمی)

1320

مرکز سالمندان و پژوهش(-خانم گودرزیان و خانم وجدانی و خانم باشتنی و خانم عاطفی)

1336

مدیر توسعه فناوری (خانم دکتر امین)

1368

IT (مهندس شهرآبادی)

1319

مدیر انتشارات (آقای تبرائی)

1344

حسابداری (آقای برآبادی)

1474

مدیر امور اداری(آقای چشمی)

1427

کارپردازی (آقای مظاهری)

1319

خانم نصرآبادی

1403

انبار (آقای ذوالجلالی)

1377

دفتر معاونت (آقای درویشی)

1319

نگهبانی

3031

کمیته اخلاق (خانم آران و خانم وحدتی)

1370

علم سنجی(خانم حقیقی)

1337

دفتر مجله (خانم میرچولی)

1336

آبدارخانه

1348

مرکز رشد(خانم چکنی)

1370

طب سنتی (خانم دکتر قراط)

1325

آقای ناعمی

1345

قرآن پژوهی (آقای سعادتی)

1360