لیست شماره تلفن های معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن خانه 6-44018301

تلفن مستقیم دفترمعاونت – 44018319

برای تماس با واحد مورد نظر شماره 4401 رابه ابتدای شماره اضافه نمایید.

مدیر توسعه پژوهش(آقای اکرمی)

8330

مرکز سالمندان و پژوهش(-خانم گودرزیان و خانم وجدانی و خانم باشتنی و خانم عاطفی)

8336

مدیر توسعه فناوری (خانم دکتر امین)

8368

IT (مهندس شهرآبادی)

8319

مدیر انتشارات (آقای تبرائی)

8344

حسابداری (آقای برآبادی)

8474

مدیر امور اداری(آقای دکتر قربانی)

8460

کارپردازی (آقای مظاهری)

8471

خانم نصرآبادی

8403

انبار (آقای ذوالجلالی)

8377

دفتر معاونت (آقای درویشی)

8319

نگهبانی

8331

کمیته اخلاق (خانم آران و خانم وحدتی)

8370

علم سنجی(خانم حقیقی)

8337

دفتر مجله (خانم میرچولی)

8336

آبدارخانه

8348

مرکز رشد(خانم مقیمی)

8370

طب سنتی (خانم دکتر قراط)

8325

آقای ناعمی

8345

قرآن پژوهی (آقای سعادتی)

8360