چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
معرفی اعضا

معرفی اعضای واحدآموزش

معاونت آموزشی: خانم دکتر افتخاری یزدی

مدیر آموزش :خانم معظم آذر آیین  

سوپروایزرآموزشی :خانم مرضیه ترکمن نژاد سبزواری

رابط آموزشی بیمارستان

رابط آموزشی بخشها