پنج شنبه ٠٥ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
کنفرانسها و کارگاهها

برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی بیمارستان برادران شهید مبینی

  سال 1392

بازگشت

ردیف

عنوان کارگاه

تعدادساعات

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

تعدادشرکت کنندگان

1

هم آغوشي مادر و نوزاد

8

پرستار - اتاق عمل- هوشبری

دوره اول 9/4/92

بیمارستان مبینی

40نفر

17نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم10/4/92

بیمارستان مبینی

40نفر

18نفرواسعی

2نفرجغتای

2

وابستگي به مواد مخدر در مادر باردار

8

ماماها

دوره اول 29/5/92

بیمارستان مبینی

52نفر

7نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم 30/5/92

بیمارستان مبینی

52نفر

8نفرواسعی

3نفرجغتای

3

مراقبت بحراني نوزاد در معرض خطر

8

ماما

دوره اول 1/7/92

بیمارستان مبینی

36نفر

12نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم2/7/92

بیمارستان مبینی

36نفر

13نفرواسعی

 3نفرنقاب

4

تغذيه با شير مادر

18

ماما- پرستار

 

 

2نفر

5

احياي نوزادان

8

ماما- پرستار

دوره اول29/7/92

بیمارستان مبینی

35نفر

17نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم30/7/92

بیمارستان مبینی

35نفر

18نفرواسعی

6

تكريم مادر باردار

8

پرستار -ماما- اتاق عمل- هوشبری

دوره اول 18/8/92  

بیمارستان مبینی

32نفر

5نفرواسعی

3نفرجغتای

دوره دوم 19/8/92

بیمارستان مبینی

32نفر

5نفرامداد

5نفرواسعی

3نفرنقاب