اخبار دانشکده

 


 

تقویم
کارآموزی

برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری نیمسال دوم 96-95

log book

کارآموزی دانشجویان ترم 3 اصول و فنون پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 3 پرستاری نشانه شناسی نیمسال دوم 96-95

 کارآموزی دانشجویان ترم 4 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 5 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری مراقبت های ویژه نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 7 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 8 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 2 ارشد پرستاری داخلی - جراحی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان  ترم 2 ارشد سالمندی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 2 ارشد ویژه نیمسال دوم 96-95

کارورزی دانشجویان ترم 4 ارشد داخلی - جراحی نیمسال دوم 96-95

 


 

 

--------------------------------------------------------------

 برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی پزشکی قانونی مشهد دانشجویان ترم

 

کارآموزی اصول و فنون مامایی  ترم 2 نیمسال دوم 96-95

کاراموزی ترم 6  مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی  دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 96-95

 

                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما