سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦
کارآموزی

برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری نیمسال دوم 96-95

log book

کارآموزی دانشجویان ترم 3 اصول و فنون پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 3 پرستاری نشانه شناسی نیمسال دوم 96-95

 کارآموزی دانشجویان ترم 4 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 5 پرستاری نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی بهداشت جامعه ترم 5 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری مراقبت های ویژه نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی بلوک زایمان دانشجویان ترم 6 پرستاری نیمسال دوم 96-95 (جمعه)

کارآموزی دانشجویان ترم 7 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 8 پرستاری نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 2 ارشد پرستاری داخلی - جراحی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان  ترم 2 ارشد سالمندی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 2 ارشد ویژه نیمسال دوم 96-95

کارورزی دانشجویان ترم 4 ارشد داخلی - جراحی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی ترم 2 ارشد داخلی - جراحی تابستان 96

کارآموزی ترم 5 پرستاری تابستان 96

کارآموزی ترم 6 پرستاری تابستان 96

کارآموزی ترم 2 ارشد ویژه تابستان 96

ترم 5 اتاق عمل

کارآموزی اتاق عمل ترم 6 پرستاری تابستان 96

 

--------------------------------------------------------------

 برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی پزشکی قانونی مشهد دانشجویان ترم

کارآموزی اصول و فنون مامایی  ترم 2 نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 3 کاردانی مامایی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی دانشجویان ترم 3 مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 4 مامایی نیمسال دوم 95

کاراموزی ترم 6  مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی  دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی1 دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 95

برنامه کارآموزی 2 دانشجویان ترم 8 مامایی نیمسال دوم 95

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 6مامایی نیمسال دوم 95

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir