سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦
کارآموزی

برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری نیمسال اول 97-96

کارآموزی دانشجویان ترم 3 پرستاری اصول و فنون نیمسال اول 96

 کارآموزی دانشجویان ترم 4 پرستاری نیمسال اول 96

کارآموزی دانشجویان ترم 5 پرستاری نیمسال اول 96

کارآموزی دانشجویان ترم 6 پرستاری نیمسال اول 96

کارآموزی دانشجویان ترم 7 پرستاری نیمسال اول 96

کارآموزی دانشجویان ترم 8 پرستاری نیمسال اول 96

کاراموزی دانشجویان ترم 6  پرستاری (بلوک زایمان) نیمسال اول 96

 

 

 

 برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی نیمسال اول  97-96

کارآموزی دانشجویان ترم  3 نشانه شناسی مامایی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی ترم 3 مامایی نشانه شناسی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی ترم 3 مامایی (بهداشت)

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 4 کاردانی مامایی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 5مامایی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی1 دانشجویان ترم 7 مامایی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی 2 دانشجویان ترم 7مامایی نیمسال اول 96

برنامه کارآموزی پزشکی قانونی مشهد ترم 7 مامایی نیمسال اول 97-96

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir