يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
دانش پژوهی

 مسئول کمیته :

مسئول کمیته: مرضیه موسوی یزد، کارشناس ارشد مامایی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

آدرس الکترونیکی:marzyehmoosaviyazd@yahoo.com

تلفن:05714419567 داخلی264

 

کارشناس کمیته :

 

 الهه سادات قریشی

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 آدرس الکترونیکی : elaheghoreishi@yahoo.com

تلفن تماس : 4446070-0571 داخلی 285

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز