حیطه ها و موضوعات

 

موضوعات و منابع المپیاد مربوط به دوره های ششم تا اول به صورت زیر می باشد:

 

حیطه ها و موضوعات در ششمین المپیاد: 

 • استدلال باليني:حيطه هاي ماژور پزشكي عمومي
 • مديريت نظام سلامت:پوشش همگاني خدمات سلامت
 • تفكر علمي در علوم پايه:ژن درماني
 • هنر در آموزش پزشكي:جايگاه شبيه سازها، بازيها و هوش مصنوعي در آموزش پزشكي  

 

 

 حیطه ها و موضوعات در پنجمين المپیاد:  

 

 • حیطه استدلال بالینی : حیطه های major پزشکی عمومی ( داخلی، اطفال، زنان ، جراحی)
 • حیطه مدیریت نظام سلامت : سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت
 •  حیطه علوم پایه : سوء مصرف مواد (substance abuse)
 • بخش جانبی المپیاد : هنر در آموزش پزشکی

پنجمین المپياد علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکي کرمان برگزار گرديد.

 

   

حیطه ها و موضوعات در چهارمين المپیاد :

 • علوم بالینی: سرطانها (پیشگیری، تشخیص، درمان، پیگیری،مراقبت پرستاری و بازتوانی)
 • علوم پایه: بیولوژی، آسیب شناسی، اپیدمیولوژی و فارماکولوژی سرطانها
 • مدیریت: سطح بندی و مدیریت بیماریهای غیر واگیر
 • نوآورانه: جنبه های اخلاقی تشخیص،درمان، پیگیری،مراقبت و پژوهش در سرطانها
 •  

   چهارمین المپياد علمي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور در شهريور ماه 1391 در دانشگاه علوم پزشکي تبریز برگزار گردید.

   

  حیطه ها و موضوعات در سومين المپیاد: 

            ·  استدلال بالینی با موضوعيت طب سرپائی (Ambulatory Medicine)

            ·  تفکر علمی در علوم پایه با موضوعيت علوم اعصاب(Neuroscience)

            ·  مدیریت در نظام سلامت با موضوعيت حاکمیت بالینی(Clinical Governance)

            ·  مدیریت در نظام سلامت با موضوعيت اخلاق پزشکی (Medical Ethics)

   

  سومين المپياد علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکي شيراز برگزار گرديد.

   

  حیطه ها و موضوعات در دومین المپیاد: 

            ·  استدلال باليني با موضوعيت طب اورژانس و تروما با تاکید بر بیماریهای داخلی  (Internal Disease Management)

            ·  تفکر علمی در علوم پایه با موضوعيت سلول هاي بنيادي (Stem Cell)

            · مديريت در نظام سلامت با موضوعيت عدالت در نظام سلامت (Equity)

   

  دومين المپياد علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکي شيراز برگزار گرديد.

   

    

  حیطه ها و موضوعات در اولين المپیاد :

            • استدلال باليني با موضوعيت طب داخلی (سسیل و هاریسون)
            • تفكر علمي در علوم پايه با موضوعيت بیولوژی عروق(رفرانسهای جامع علوم پایه)
            • مديريت در نظام سلامت با موضوعيت اقتصاد سلامت و سیاست گزاری سلامت

  اولين المپياد علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برگزار گرديد.

            ·  استدلال بالینی با موضوعيت سرطانها (پیشگیری، تشخیص، درمان، پیگیری،مراقبت پرستاری و بازتوانی)

             ·  مدیریت در نظام سلامت با موضوعيت سطح بندی و مدیریت بیماریهای غیر واگیر

            ·  مدیریت در نظام سلامت با موضوعيت جنبه های اخلاقی تشخیص،درمان، پیگیری،مراقبت و پژوهش در سرطانها

   

  برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی مراجعه کنید.