کمیته توانمند سازی کارکنان

 

فایل های مربوط به کارگاه های آموزشی برگزار شده در جهت توانمندسازی کارکنان را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید.

 

    کارگاه روش تحقیق  (1)

    کارگاه روش تحقیق  (2)

    کارگاه برنامه ریزی عملیاتی  (1)

    کارگاه برنامه ریزی عملیاتی  (2)

    کارگاه برنامه ریزی عملیاتی  (3)

    کارگاه برنامه ریزی عملیاتی  (4)

    کارگاه برنامه ریزی عملیاتی  (5)