کتابخانه مرکزی 5
 ١٣:١٩ - سه شنبه ٣ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دوشنبه ٢٧ دي ١٣٩٥   11:20:43

 

پایگاه های اطلاعاتی Comperhensive Databases

   

نشریات الکترونیکی E-Journal

 کتب الکترونیکی E-book

پایان نامه خارجی Dissertation & Thesies

پزشکی مبتنی بر شواهد Evidence Bace Medicine

اطلاعات دارویی Drug Information

 

پرستاری Nursing

بانک تخصصی فیلم پزشکی

آناتومی Anatomy

برای پژوهشگران