سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
مسئول واحد

مسئول کمیته آموزش پاسخگو

دکتر راضیه خسرو راد

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی(آموزش ویادگیری)

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

کارشناس کمیته:

اکرم قدرتی

  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

آدرس الکترونیکی :aghodrati88@yahoo.com

تلفن تماس  44011491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز