مسئول كميته

مسئول کمیته آموزش پاسخگو

محمد علی یعقوبی فر

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   

عضو هیات علمی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت    

                                                                                    

 

آدرس الکترونیکی:  moalyafa@gmail.com  

رزومه آموزشی

تلفن:    داخلی 271- 44446070-051

 

کارشناس کمیته:

اکرم قدرتی

  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

آدرس الکترونیکی :aghodrati88@yahoo.com

تلفن تماس : 05144446070  داخلی 284