چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد و اعضا

 مسئول کمیته تخصصی المپیاد:

دکتر رضا شهرآبادی

دکترای آموزش بهداشت

عضو  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 پست الکترونیکی :shahrabadi.reza@yahoo.com

 

   

کارشناس کمیته:

 الهه سادات قریشی نژاد،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی:elaheghoreishi@yahoo.com

تلفن تماس:44011462-051

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز