مسئول واحد

مسئول کمیته ارزشیابی:

 

خانم دکتر معصومه هاشمیان

دکترای آموزش بهداشت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

پست الکترونیکی :hashemian.research@yahoo.com

تلفن تماس : 44011491-051