معرفی

معرفي

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتفا کمی وکیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی، ارائه مشاوره های پژوهشی وبسترسازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی و نیز گسترش دسترسی به منابع آموزشی پزشکی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد.