اهداف

 

 

  •   اتخاذ روش مناسب در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
  •  برنامه ریزی در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرح های پژوهش در آموزش
  •  بررسی و تصویب طرح ها و ارجاع جهت انجام آن
  •  نظارت بر طرح ها(اجرا و پیگیری و دریافت وبررسی گزارشات)
  •  تنظيم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش 
  •  تعيين روند و فرآيندهای مرتبط با مراجعين محترم حوزه پژوهش در آموزش
  •   اطلاع رسانی اعضاء هيأت علمی و دانشجويان در مورد فعاليت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
  •  تعيين محورها و اولويت های پژوهش در آموزش بر اساس نيازها
  •   ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هيات علمی و کارشناسان علاقه مند 
  •   هدايت پايان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی