مدیر پژوهش:  رحیم اکرمی (سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی)       

مرتبه علمی: مربی اپیدمیولوژی      

پست الکترونیک: akrami.rahim@gmail.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی،بلوک B، معاونت تحقیقات و فناوری 

تلفن تماس: 05144011320