مدیر پژوهش:  رحیم اکرمی (سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی)       

مرتبه علمی: مربی اپیدمیولوژی      

پست الکترونیک: akrami.rahim@gmail.com

آدرس: سبزوار، جنب پلیس راه، ساختمان شماره 1، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

تلفن تماس: 05144264462 ، 05144264579