يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
مسئول واحد

مسئول واحد تکنولوژی آموزشی :

دکتر حمید جوینی

دکترای آموزش بهداشت

عضو  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 آدرس الکترونیکی:hamidjoveyni124@gmail.com

 

 

  تلفن:44011491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز