معرفی

معرفی:

تكنولوژی آموزشی یك روش اصولی و منطقی برای حل مشكلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است كه با نوعی تفكر سیستماتیك ( منظم و علمی) همراه است. واحد تکنولوژی آموزشی و نرم افزار جهت تهیه، تولید و بررسی فناوری های آموزشی نوین در علوم پزشکی، مشاوره در استفاده از این فناوری ها و ترویج بکارگیری فناوری های جدید در ارتقاء آموزش علوم پزشکی ایجاد شده است.