• جلسه راه انداری پایگاههای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در سطح شهر تشکیل شد.
    درراستای شناسایی بیشتر و ارتقا سطح آگاهی وآموزش بیشتر شهروندان در توسعه ی سلامت وبهداشت جامعه

  • بازدید اعضای هیات بورد دستیاری تخصصی داخلی وبیهوشی از دانشگاه

  • سامانه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار راه اندازی شد
    نقطه ی عطفی در ارائه ی خدمات آموزشی به دانش آموختگان دانشگاه

  • کارگاه "تکنیک های نیاز سنجی و برنامه ریزی درسی" ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد

  • برگزاری اولین جلسه ی کلان منطقه ای کارگروه اخلاق پزشکی از طریق وبینار (webinar )

شرح وظایف

شرح وظایف:

بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه تکنولوژي آموزشي    

نياز سنجي از معاونتها و دانشکده ها جهت توليد رسانه هاي آموزشي 

تهيه ي راهنماهايي جهت توليد انواع رسانه هاي آموزشي 

جذب مشارکت اعضاء هيت علمي ، کارکنان ، مديران و دانشجويان علاقه مند

برگزاري کلاسها و کارگاهها در جهت حمايت از توليد کنندگان و علاقه مندان 

پيشنهاد وسايل کمک آموزشي مورد نياز طبق نظر سنجي

اهداي مجوز به رسانه هاي توليد شده در دانشگاه جهت تکثير،حداکثردر سطح استاني 

اقدام براي توليد کشوري رسانه هاي مطلوب از طريق وزارتخانه

جذب حمايتهاي مالي جهت تجهيز واحد تکنولوژ ي اموزش و توليد کنندگان

ارائه بازخورد به دانشگاه و توليد کنندگان 

طراحي فرايندهاي مرتبط با کار کميته 

  ارزيابي رسانه هاي آموزشي توليد شده در سطح معاونت آموزشي رسانه هاي مورد ارزيابي : پوستر آموزشي ، عکس آموزشي ، اسلايد ،فيلم آموزشي،چند رسانه اي (نرم افزارهاي آموزشي) ، کتابچه ، پمفلت آموزشي، وبلاگ و وب سايت آموزشي  

 عملکرد واحد:

اعلام شروع بکار واحد به معاونت ها و ساير واحدهاي مربوطه

-   تهيه " ارسال رسانه آموزشي جهت بررسي و تأييد علمي" به معاونت ها، بيمارستانها و مراکز بهداشت

-   بررسي رسانه هاي آموزشي ارسالي از واحدها - تهيه اساسنامه کميته

- تهيه پرسشنامه ارزيابي براي رسانه هاي کتابچه، فيلم آموزشي وپمفلت آموزشي - تهيه آرشيو رسانه هاي آموزشي

- بررسي تعداد زيادي از رسانه هاي رسيده به مرکز

 

- توليد اولين راهنماي توليد رسانه هاي آموزشي با عنوان پمفلتي براي پمفلت و تکثير آن در سطح استان