مسئول کمیته

 مسئول کمیته دانش پژوهی

آقای دکتر گل محمدی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآدرس الکترونیکی:

تلفن:05144419567 داخلی  313

کارشناس کمیته :

الهه سادات قریشی

 تحصیلات : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی : elaheghoreishi@yahoo.com

 تلفن تماس : 44446070-051 داخلی 285