معرفی

معرفی:

از آنجائیکه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش مهمی از عملکرد اعضای هیات علمی می باشد و همچنین قسمت عمده ای از رسالت موسسات آموزش عالی را تشکیل می دهد، بنابراین ضروری است که تلاش و کوشش آنان در این عرصه به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود. در این راستا، در آیی جزئیات فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی پرداخته شد و آنچه  در ماده یک یا فعالیت های آموزشی بعنوان یک فعالیت شرطی به آن اشاره شده است ، بند مربوط به دانش پژوهی آموزشی است که عضو هیئت علمی انتظار میرود حداقل 3 امتیاز شرطی در این بند کسب نماید.