سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
طرح درس و دوره دانشکده ها

دانشکده پزشکی

مقطع علوم پایه :

( گروه فیزیولوژی، فارماکولوژی   -  گروه آناتومی گروه میکروبیولوژی  -  گروه پزشکی اجتماعی 

گروه بیوشیمی و تغذیه گروه عمومی)

 

مقطع فیزیوپاتولوژی:

(کورس کبد کورس گوارش کورس ریه کورس قلب کورس کلیهکورس خون  - کورس  روماتولوژی  - 

کورس غدد  -  کورس تکمیلی - کورس PBL )

 

مقطع بالینی:

( استاژری داخلی  -  استاژری جراحی - استاژری اطفال -  استاژری زنان استاژری  ENT  - استاژری چشم  -

استاژری روانپزشکی  - استاژری پوست  - استاژری پزشکی اجتماعی  - مدیریت سلامت  -

پزشکی قانونی و مسمومیت ها اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران)


دانشکده پرستاری و مامایی

( گروه پرستاری  -   گروه مامایی)


دانشکده بهداشت

( گروه آموزش سلامت  -   گروه بهداشت محیط   -   گروه بهداشت عمومی   -  گروه بهداشت حرفه ای  -

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)


دانشکده پیراپزشکی

( گروه اتاق عمل  - گروه هوشبری  -  گروه علوم آزمایشگاهی  - گروه فوریتهای پزشکی)

واحدها
گزارش عملکرد مرکز