پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی