سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی