چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی