چهارشنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٦
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی