مدیریت شبکه

مهندس حمید نظرزاده مدیر شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان داورزن

* معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان داورزن به مدت سه سال

* کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران

* کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

* کارشناس ستادی بهداشت حرفه ای و آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ناظر طرحهای وزارت بهداشت در سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، روداب، خوشاب و ششتمد

* مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 سبزوار به مدت هفت سال

* نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(4 سال)

* مدیر عامل شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (3 سال)

* کارشناس بهداشت حرفه ای و HSE شرکت زم زم تهران (5 سال)

* مدیر بحران و EOC شبکه بهداشت و درمان شهرستان داورزن به مدت سه سال

* عضو تیم ارزیابی و واکنش سریع دانشگاهی مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

منو اصلی
تقویم