پنج شنبه ٣٠ دی ١٣٩٥
ریاست بخش ها و مسئولین بخشها

     نام و نام خانوادگی                                          سمت                                                             
آقای دکتر مهدي مولوي
مدیرعامل بیمارستان
آقای سیدمحمد میری مدیرداخلی بیمارستان
خانم عرب اسدی
مترون
آقای مهدی شعبانی
رابط حراست
آقای سعید امیرخانی
مسئول امور اداری
آقای محسن معلمی امور مالی
آقای محسن شوریده یزدی کارشناس رایانه
خانم مختارزاده مسئول بخش مغزو اعصاب
خانم مهدوی مسئول بخش داخلی 1
خانم کیخسروی مسئول بخش داخلی 2
آقای سجاد مرادی مسئول بخش جراحی
آقای علی صداقتی مسئول بخش قلب
آقای غلامرضا خلیق مسئول بخش سی سی یو
خانم فلاح مسئول بخش شیمی درمانی و اندوسکوپی
آقای هادی عابد
مسئول بخش آی سی یو
آقای دستورانی مسئول بخش اتاق عمل
آقای زندی فر
مسئول بخش اورژانس
خانم حجازیان  مسئول بخش روان
آقای مجید فرساد پور
مسئول بخش ام ارای
آقای رمضان پرنیان مسئول بخش رادیولوژی
اقای عباس فرامرزیان مسئول سی تی اسکن
آقای محمدرضا رعنایی  مددکاربیمارستان
خانم نصرابادی مسئول درمانگاه تخصصی
آقای مهدی شعبانی مسئول بخش سوختگی
آقای عباس آزادمنجیری
 مسئول اتاق عمل قلب باز
آقای مسلم منصوری مسئول آی سی یو قلب باز
خانم روبیداصادق زاده مسئول بخش عفونی
آقای حمید شریفی

مسئول پذیرش و ترخیص