مدیر مرکز

مدير مرکز :


 

دکتر معصومه هاشمیان

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

cv آموزشی

آدرس الکترونیکی:  Hashemianm@medsab.ac.ir 

تلفن تماس: 051- 44446070 داخلی 282