مدیریت مرکز

دکتر معصومه هاشميان


مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي آموزش بهداشت

رتبه علمي: استاديار
سمت:

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،طبقه اول
تلفن: 051- 44446070 داخلي 282
فكس:

پست الكترونيك: : Hashemianm@medsab.ac.ir
صفحه شخصي:

رزومه:

دانلود روزمه دکتر هاشميان