منو اصلی
لینکهای مفید

 

مقدمه

هرنظام سازمانی برای پاسخ دادن به نیازهای فعلی و نیز گام نهادن در عرصه آینده نیازمند آموزش کارکنان سطوح مختلف خود می باشد. بازآموزي و يا به تعبير ديگر آموزش ضمن خدمت عبارت است از ايجاد يك يادگيري سازمان يافته كه در طول يك دوره زماني مشخص به منظور ارتقــاي دانش، مهارت هاي شغلي و موقعيت كاركنان به وقوع مي پيوندد. مرکزآموزش بهورزی با داشتن 6 مربی در رشته های پرستاری- مامایی -  بهداشت محیط و حرفه ای- مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده وظیفه تربیت و آموزش فراگیران  بهورزی و نوآموزی و باز آموزی(آموزش ضمن خدمت) پرسنل محیطی اعم از بهورزان وسایر اعضاء تیم سلامت(پزشک-کاردانهای ناظر مبارزه با بیماریها- بهداشت خانواده- بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای) را با استفاده از آخرین روشها- تکنیکها و الگوهای آموزشی درمناطق روستایی به عهده دارد.  

 برنامه زمانی آموزش ضمن خدمت بهورزان درسال 1395 (حضوری -غیرحضوری )

 

ردیف

عنوان دوره یاپودمان آموزشی

ساعت دوره

تاریخ آزمون/ کارگاه

1

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن (آشنایی با آخرین دستورالعمل واکسیناسیون)

8

22 لغایت25 فروردین

2

بیماریهای غیر واگیر(غربالگری بیماریهای غیرواگیر اختلالات روانپزشکی)

8

19 لغایت 22  اردیبهشت

3

اقدامات در بروز بلایا

(اقدامات اضطراری بهداشت محیط)

16

گروه اول 18و 19 مرداد

گروه دوم 24 و 25 مرداد

گروه سوم 13 و 14 شهریور

گروه چهارم 16 و 17 شهریور

4

بهداشت سالمندان

8

11 لغایت14 مهر

5

شناسایی جمعیتی زیست محیطی روستا(آشنایی با زیج حیاتی و تنظیم پرونده خانوار)

8

2 لغایت 5  آبان

6

دارونامه

8

21 لغایت 24  آذر

7

باز آموزی فصلنامه های بهورزی سال 94

8

24 لغایت27 بهمن

7

آزمون جامع (90 سئوال از کلیه دروس دوره بهورزی) استفاده از نتایج جهت نیازسنجی آموزشی سال 96

32

24 لغایت27 بهمن