کمیته اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات

                                                                                                                                                                               بازگشت

آئين نامه داخلي کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

وفناوری اطلاعات

       مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیمارستان شهیدان مبینی

دانشكده

 

 

 

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين  مي گردد:

ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

ماده 5:جلسات کمیته هر ماه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

ماده 7 :تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

ماده 9:يك نسخه از تمامي صورتجلسات كميته جهت نظارت بر پيگيري مصوبات اين كميته به واحد بهبود كيفيت ارسال خواهدشد.

ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه بازنگري خواهد شد.

تبصره2:این کمیته جایگزین کمیته اسناد،مدارک پزشکی وتنظیم پرونده ها در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.

ماده13: شرح وظايف کمیته مدیریت اطلاعات وفناوری اطلاعات:

·        اجرای شرح استانداردهای مدارک پزشکی در اعتباربخشی

·        اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات در اعتبار بخشی

·        تایید فرم های بیمارستانی طراحی شده وپایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارک پزشکی

·        پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح وعلمی در دسترس بودن گزارشات منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

·        بررسی مشکلات اوراق و اسناد پزشکی و ارائه راهکار جهت رفع آنها

·        پایش عملکرد واحد مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات

 

 

ماده14:اعضاء کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات به شرح ذيل ميباشد:


دکتر  راحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

طاهره دواچی                                        مشاور ریاست

فاطمه عزیزی                                        مترون

طاهره خسروجردی                                    مسئول مدارک پزشکی

کلثوم علی محمدی                                            کارشناس آی تی              

مهدی الیاسی پور                                           رئیس امور عمومی

زهره ملایجردی                                          دبیر کمیته

 

اين آيين نامه در چهارده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ                  30 /11/91تهیه وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.