کمیته بهبود کیفیت

                آئين نامه داخلي کمیته پایش و سنجش  کیفیت

       مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیمارستان شهیدان مبینی

 

 

 

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين  مي گردد.

ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

ماده 5:جلسات کمیته هر ماه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

ماده 7 :تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

ماده 9:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

ماده 10: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

ماده 11 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه بازنگري خواهد شد.

تبصره2:این کمیته جایگزین مدیریت کیفی وکمیته ارزشیابی درونی در ضوابط فعلی ارزشیابی           می گردد.

ماده12: شرح وظايف کمیته بهبود کیفیت:

·        هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·        تدوین فهرست اولویت ها وشاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

·        بازنگری وتحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیندها وتدبیر اقدامات اصلاحی

·        پایش وارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

·        نظارت مستمر برتشکیل واجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

·        تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان

·        پیگیری موارد ارچاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

 

 

ماده13:اعضاء کمیته بهبود کیفیت به شرح ذيل ميباشد:

 

خانم دکتر سوئیزی                                  ریاست بیمارستان

خانم دکتر افتخاری یزدی                               متخصص زنان ومعاونت آموزشی

خانم عزیزی                                        مدیر پرستاری

خانم ناوی نژاد                                   سرپرستار بخش اورژانس

خانم کوثری                                         مسئول آزمایشگاه

خانم بهروزی نسب                               مسئول بلوک زایمان

خانم علی آبادی                                    سرپرستار بخش مادران پرخطر

آقای آتیه خواه                                         کارشناس امور اداری

خانم دکتر مهر پویا                               مسئول فنی داروخانه

خانم سلطانپور                                      سرپرستار بخش جراحی

خانم محمدی                                       سرپرستارnicu

خانم ذبیحی                                        مسئول اتاق عمل

خانم ایمانی                                          مسئول واحد رادیولوژی

خانم استیری                                       سرپرستار پس از زایمان

خانم دولت آبادی                                        مسئول انبار

خانم علیمحمدی                                 مسئول فن آوری اطلاعات

خانم کریمی مقدم                                      کارشناس کنترل عفونت

خانم شیخ الاسلامی                            کارشناس هماهنگ کننده  ایمنی بیمار

خانم سحر آزاد                                    کارشناس بهداشت محیط

آقای صالحی پور                                         کارشناس تغذیه

خانم امیریان                                         سوپر وایزر آموزشی

خانم فصیحی                                   مسئول تجهیزات پزشکی

آقای صدرزاده                                     مسئول امورمالی

آقای رجبی                                      مسئول تاسیسات

خانم استیری                                   مسئول خدمات

خانم خسروجردی                                مسئول بهبودکیفیت و دبیر کمیته  پایش وسنجش کیفیت

خانم طاهره خسروجردی                     مسئول مدارک پزشکی


اين آيين نامه در دوازده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ                  28/12/91تهیه و درتاریخ 30/10/95 بازنگری وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.