کمیته بهبود کیفیت

 

 

                آئين نامه داخلي کمیته بهبود کیفیت

       مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیمارستان شهیدان مبینی

 

 

 

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته ،آيين نامه داخلي کمیته بهبود کیفیت به شرح ذيل تعيين مي گردد.

ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

ماده 5:جلسات کمیته هردو ماه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

ماده 7 :تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

ماده 9:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

ماده 10: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

ماده 11 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه بازنگري خواهد شد.

تبصره2:این کمیته جایگزین مدیریت کیفی وکمیته ارزشیابی درونی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.

ماده12: شرح وظايف کمیته بهبود کیفیت:

·        هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·        تدوین فهرست اولویت ها وشاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

·        بازنگری وتحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیندها وتدبیر اقدامات اصلاحی

·        پایش وارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

·        نظارت مستمر برتشکیل واجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

·        تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان

·        پیگیری موارد ارچاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

 

 

ماده13:اعضاء کمیته بهبود کیفیت به شرح ذيل ميباشد:

 

دکترراحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

دکتربهناز سوئیزی                                 متخصص زنان ومعاونت آموزشی بیمارستان

فاطمه عزیزی                                         مترون

طاهره دواچی                                        مشاور ریاست بیمارستان

دکترمهرپویا                                    مسئول فنی داروخانه

فاطمه امیریان                                            سوپروايزرآموزشی               

الهه خزاما                                          مهندس پزشکی بیمارستان

الهام نورآبادی                                          کارشناس بهداشت محیط

وجیهه کوشکی                                          کارشناس کنترل عفونت     

مهدی صدر زاده                                          مدیر امور مالی

جواد پاکیزه مقدم                               مسئول آزمایشگاه

معصومه دلبری                                  مسئول انبار

فاطمه زارع                                      مسئول بلوک

اکرم حجازیان                                    مسئول اورژانس

مهدی الیاسی پور                                     مسئول امور اداری

 معظم آذرآئین                                     سرپرستار بخش جراحی

زهرا میری                                   سرپرستارnicu

مریم ذبیحی                                مسئول اتاق عمل

زهرا ایمانی                                    مسئول واحد رادیولوژی

اعظم شایقی                                      سرپرستار پس از زایمان

زهره ملایجردی                                مسئول دفتر بهبودکیفیت


اين آيين نامه در چهارده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ 91/12/28تهیه وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.