کمیته اخلاق پزشکی

 

دانشكده           آئین نامه کمیته اخلاق پزشکی

مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی

                              

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته اخلاق پزشکی ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين مي گردد.

Ø     ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

Ø     ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

Ø     ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

Ø     ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

Ø     ماده 5:جلسات کمیته ماهیانه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

Ø     تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

Ø     ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

Ø     ماده 7 :تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

Ø     ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

Ø     ماده 9:يك نسخه از تمامي صورتجلسات كميته اخلاق پزشکی جهت نظارت بر پيگيري مصوبات اين كميته به واحد بهبود كيفيت خواهدشد.

Ø     ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

Ø     ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

Ø     ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه با زنگري خواهد شد.

Ø     ماده13: شرح وظايف کمیته اخلاق پزشکی

·        اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

·        اجرای آئین نامه انطباق

·        فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی واحیای فریضه نماز

·        اعتلای سطح اخلاق اسلامی وانسانی در سطح کارکنان

·        ارایه رهیافت های لازم در زمینه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی وامکانات تشخیصی درمانی منطبق بر موازین شرع مقدس

·        هماهنگی فعالیت کانون مذهبی بیمارستان در برگزاری مناسبتهای اسلامی وترویج شعائر اسلامی در محیط بیمارستان

·        پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات وارزیابی رضایت گیرندگان خدمت

تبصره2: این کمیته جایگزین کمیته پاسداری ومراقبت از ارزشهای متعالی؛ کمیته اخلاق پزشکی وموازین شرعی در ضوابط فعلی ارزشیابی می باشد

Ø    ماده14: اعضاء کمیته اخلاق پزشکی به شرح ذيل ميباشد:

اعضاء:

دکترراحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

دکتربهناز سوئیزی                                 متخصص زنان ومعاونت آموزشی بیمارستان

فاطمه عزیزی                                         مترون

طاهره دواچی                                        مشاور ریاست بیمارستان

معصومه دبیقی                                     مسئول حراست بیمارستان

فاطمه زارع                                      مسئول بلوک

اکرم حجازیان                                    مسئول اورژانس

معظم آذرآئین                                     سرپرستار بخش جراحی

زهرا میری                                   سرپرستارnicu

مریم ذبیحی                                مسئول اتاق عمل

اعظم شایقی                                      سرپرستار پس از زایمان

زهره ملایجردی                                مسئول دفتر بهبودکیفیت و روابط عمومی

.

اين آيين نامه در چهارده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ  91/11/30تهیه وبه تاييد مدیران ارشد بیمارستان رسیده است.