کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

 

 


آئین نامه کمیته ایمنی مادر ونوزاد، ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته ،آيين نامه داخلي کمیته ایمنی مادر و نوزاد،ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

به شرح ذيل تعيين مي گردد:

ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبيرکمیته صورت خواهدگرفت.

ماده 5:جلسات کمیته هر ماه يكبار بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

ماده6:در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

ماده 7:تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزارشده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

ماده 9:يك نسخه ازتمامي صورتجلسات كميته داروودرمان جهت نظارت برپيگيري مصوبات اين كميته به واحدبهبودكيفيت  ارسال خواهدشد.

ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين،غايبين،مهمترين موضوعات موردبحث،مصوبات،مسئول پيگيري هرمصوبه،مهلت مقررجهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل،تاريخ برگزاري جلسه فعلي وجلسه آتي می باشد.

ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته،شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه بازنگري خواهد شد.

ماده13: شرح وظايف کمیته ایمنی مادر و نوزاد،ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

 

-   برنامه ريزي آموزش استانداردكاركنان مرتبط بامراقبتها ي مادروكودك به صورت شركت دركارگاههاي20 ساعته باصدورگواهي .

-  تشكيل دوره هاي بازآموزي براي كاركنان و نيز توجيه كاركنان جديدالورود .

-   شركت در دوره هاي بازآموزي و سمينارهاي برگزار شده از سوي كميته دانشگاهي و كشوري .

-   نظارت مستمر و منظم بر عملكرد كاركنان در زمينه رعايت دستورالعمل هاي مراقبت هاي مادر و كودك و آموزش مادران و اجراي اقدامات ده گانه توسط يكي از اعضاي كميته در تمام نوبت ها : در اتاق زايمان ، بخش پس از زايمان و ... .

-  فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اقامت مادراني كه شيرخوارگانشان در بخش بستري هستند .

-   نظارت بر ترخيص همزمان مادران و شيرخواران .

-  نظارت بر اجراي قانون شير مادر و كد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شير مادر در زمينه حمايت از كاركنان شاغل شيرده و منع تبليغات شير مصنوعي و شيشه و گول زنك .

-  اجرا و نظارت بر پايش هاي دورهاي بيمارستان ، پيگيري دريافت نتايج و برنامه ريزي براي مداخلات لازم با زمان بندي مشخص ، حفظ مستندات در زونكن مخصوص برنامه شير مادر و همكاري با مركز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزيابي مجدد بيمارستان .

-  تهيه نشريات آموزشي براي مادران و نظارت بر توزيع آنها .

ماده14:اعضاء کمیته ایمنی مادر و نوزاد،ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

دکترراحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

دکتربهناز سوئیزی                                 متخصص زنان ومعاونت آموزشی بیمارستان

دکتر هاشمیان                                        فوق تخصص نوزادان و مدیر گروه متخصصین نوزادان

فاطمه عزیزی                                         مترون

فاطمه امیریان                                        سوپروایزر آموزشی بیمارستان

فاطمه زارع                                      مسئول بلوک

میرحسینی                                        مسئول پست nicu

زهرا میری                                   سرپرستارnicu

اعظم شایقی                                      سرپرستار پس از زایمان

زهره ملایجردی                                مسئول دفتر بهبودکیفیت و روابط عمومی دبیر کمیته

 اين آيين نامه در چهارده ماده بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ30/11/91تهیه وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.