کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی

 

دانشكدهآئین نامه کمیته دارو درمان وتجهیزات پزشکی

مرکز آموزشی پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی

 

 

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته داروودرمان وتجهیزات پزشکی ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين مي گردد.

ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

ماده 5:جلسات کمیته هر سه ماه يكبار بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

تبصره:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

ماده 7 :تصمیمات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

ماده 9:يك نسخه از تمامي صورتجلسات كميته دارو و درمانو تجهیزات پزشکی جهت نظارت بر پيگيري مصوبات اين كميته به واحد بهبود كيفيت ارسال خواهدشد.

ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه بازنگري خواهد شد.

ماده13: شرح وظايف کمیته داروودرمان وتجهیزات پزشکی:

1.      ترويج شيوه هاي علمي درمان و دارو در سطح بيمارستان

2.      آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ايمني و نگهداري تجهيزات پزشكي و بيمارستاني

3.       تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن

4.    تدوین لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود (Automatic stop orders).

5.      تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (مثلا آنتی بیوتیکها)

6.      تنظيم و پايش خط مشي بيمارستان در استفاده  صحیح از داروها

7.    تدوین خط مشی ها وروشهایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها(اشتباهات داروئی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)

8.      تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشند

9.      تهیه فهرستی از داروهای خطرناک یا داروهای با احتمال خطر بالا

10.  تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهائی که جزو فارماکوپه بیمارستانی نیستند (مثلاً در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد)

11.  پیش بینی ونظارت برنحوه تامین تجهیزات وملزومات پزشکی مصرفی.

12.  نظارت برنحوه استفاده ازوسایل ،نگهداری وتعمیرتجهیزات پزشکی.

13. نظارت برتهیه واستفاده صحیح وبه جاازموادوپودرهای Enteral feeding وسرمهای موردنیازجهت تغذیه وریدی،به منظوراستفاده دربیمارانی که امکان استفاده ازتغذیه عادی ندارند.

تبصره : پيشنهاد اضافه كردن داروي جديد در ليست دارويي مركز ، مي بايست پس از تائيد و تصويب نهايي در كميته آن مركز به اطلاع كميته عالي فارماكوپه دانشگاه برسد .

 

 

ماده14:اعضاء کمیته داروودرمان وتجهیزات پزشکی به شرح ذيل ميباشد:


دکترراحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

دکتربهناز سوئیزی                                 متخصص زنان ومعاونت آموزشی بیمارستان

دکترطلوع پیله ور                            متخصص بیهوشی

دکترهاشميان نژاد                          فوق تخصص نوزادان

طاهره دواچی                                        مشاور ریاست بیمارستان

فاطمه عزیزی                                     مترون بیمارستان

دکترمهرپویا                                    مسئول فنی داروخانه

فاطمه امیریان                                            سوپروايزرآموزشی               

الهه خزاما                                          مهندس پزشکی بیمارستان

الهام نورآبادی                                          کارشناس بهداشت محیط

وجیهه کوشکی                                          کارشناس کنترل عفونت     

زهره ملایجردی                                           دبیر کمیته

 

اين آيين نامه در چهارده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ 91/11/30تهیه وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.