کمیته تعیین تکلیف بیماران

 

آئین نامه کمیته تعیین تکلیف بیماران بیمارستانی

مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی

                              

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته تعیین تکلیف بیماران بیمارستانی ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين مي گردد.

Ø     ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

Ø     ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

Ø     ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

Ø     ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

Ø     ماده 5:جلسات کمیته ماهیانه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

Ø     تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

Ø     ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

Ø     ماده 7 :تصمیمات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

Ø     ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

Ø     ماده 9:يك نسخه از تمامي صورتجلسات كميته اخلاق پزشکی جهت نظارت بر پيگيري مصوبات اين كميته به واحد بهبود كيفيت خواهدشد.

Ø     ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

Ø     ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

Ø     ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه با زنگري خواهد شد.

Ø     ماده13: شرح وظايف کمیته اوژانس بیمارستانی

·        اجرای استانداردهای اورژانس ها

·        تدوین پروتکل های  بستری کردن بیماران

·        تدوین پروتکل های تعیین تکلیف بیماران و نظارت بر حسن اجرای آنها

·        بررسی شاخص های اورژانس بیمارستان

·        نظارت بر عملکرد واحد اورژانس بیمارستان

Ø    ماده14: اعضاء کمیته اورژانس بیمارستانی به شرح ذيل ميباشد:

اعضاء:

دکترراحله احمدی                                   ریاست بیمارستان                                              

دکتربهناز سوئیزی                                 متخصص زنان ومعاونت آموزشی بیمارستان

دکتر مونا جعفریان                                   رئیس بخش اورژانس

فاطمه عزیزی                                         مترون

طاهره دواچی                                        مشاور ریاست بیمارستان

اکرم حجازیان                                    مسئول اورژانس

فاطمه واحد                                       سرپرستار جراحی 2

معظم آذرآیین                                   سرپرستار جراحی 1

اعظم شایقی                                        سرپرستار پس از زایمان

زهرا میری                                    سرپرستار nicu

فاطمه زارع                                     ماما مسئول بلوک زایمان

مریم ذبیحی                                    مسئول اتاق عمل

زهرا بیگم موسوی                          سوپروایزر بالینی

زهره ملایجردی                                مسئول دفتر بهبودکیفیت و دبیر کمیته

.

اين آيين نامه در چهارده ماده و یک تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ 93/6/30  تهیه وبه تاييد مدیران ارشد بیمارستان رسیده است.