کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

 


آیین نامه کمیته مرگ ومیرو عوارض ،آسیب شناسی نسوج

 

درراستای اجراي استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها و به منظور ايجاد هماهنگي،پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي کمیته مرگ ومیروعوارض،آسیب شناسی نسوج ،آيين نامه داخلي کمیته به شرح ذيل تعيين مي گردد.

Ø     ماده 1:کلیه اعضای کمیته با حكم رياست بیمارستان منصوب خواهندشد.

Ø     ماده 2:جهت کلیه اعضای کمیته ابلاغ کتبی صادرودرپرونده کمیته نگهداری خواهدشد.

Ø   ماده 3:تشکیل جلسات منظم (طبق برنامه تنظیمی )،دعوت اعضاء به جلسه،تهيه صورت جلسه و پيگيري اجراي مصوبات بر عهده دبيرکمیته خواهد بود.

Ø     ماده 4:هماهنگي براي مكان برگزاري جلسات و تنظيم برنامه زمان بندي آن توسط دبير کمیته صورت خواهدگرفت.

Ø   ماده 5:جلسات کمیته ماهیانه بر اساس برنامه تنظيم شده ،بادعوتنامه ارسالي وبا حضور حداقل دوسوم اعضای کمیته تشكيل يافته و مصوبات با راي موافق حداكثر اعضائ حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

v     تبصره1:در صورت عدم حضور رياست کمیته،جلسات توسط دبير تشكيل و رسميت خواهد داشت.

Ø   ماده6: در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي بيش از سه جلسه متوالي ويا 5جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي در جلسات حضور نيابند مراتب كتباًاز طرف دبیرکمیته به ریاست بیمارستان اعلام تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

Ø     ماده 7 :تصمیات متخذه درکمیته دراسرع وقت به مسئولین واحدهااطلاع رسانی خواهدشد.

Ø      ماده 8:صورتجلسات كليه جلسات برگزار شده كميته نزددبیرکمیته نگهداري خواهدشد.

Ø   ماده 9:يك نسخه از تمامي صورتجلسات این كميته جهت نظارت بر پيگيري مصوبات اين كميته به واحد بهبود كيفيت خواهدشد.

Ø      ماده 10:صورتجلسات كميته شامل فهرست اسامي حاضرين، غايبين، مهمترين موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پيگيري هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا،نتايج بررسي مصوبات جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي میباشد.

Ø      ماده 11: دراولین جلسه کمیته ،برنامه توجیهی كه شامل اهداف كميته، شرح وظايف وآيين نامه داخلي آن مي باشدبه اعضای کمیته ارائه خواهدشد.

Ø      ماده 12 : برحسب نياز و پيشنهاد ریاست ودبير کمیته، اين آيين نامه با زنگري خواهد شد.

Ø      ماده13: شرح وظايف کمیته مرگ ومير وعوارض؛آسيب شناسي ونسوج

1-     بررسي منظم همه موارد مرگ ومير(به ويژه موارد مرگ ومير غيرمنتظره)

2- بررسي دوره اي عوارض

3- پيگيري مواردقانوني وهمكاري با پزشكي قانوني

6- اتخاذ تدابير به منظوركاهش عوارض مرگ ومير دربيمارستان

7- بررسي علل مرگ ومير در بيمارستان

8- برگزاري كنفرانسهاي مرتبط

9-گزارش تمام بيماريها در صورت نياز(با توجه به مقررات وزارت بهداشت)

10- گزارش نمونه هاي بيوپسي واتوپسي ونكروپسي.

Ø      ماده14: اعضاء کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی ونسوج  به شرح ذيل ميباشد:

خانم دکتر سویزی                                  ریاست بیمارستان

آقای الیاسی پور                                      مدیریت بیمارستان

خانم عزیزی                                               مدیریت پرستاری

خانم خسروجردی                                     مسئول واحد بهبود کیفیت

خانم دکتر افتخاری                                 معاونت آموزشی بیمارستان 

خانم دکتر صادقی                                  سرپرست گروه زنان

خانم دکتریوسفی مقدم                              متخصص بيهوشي       

خانم دكتر افتخاری                                   فوق تخصص زنان وآشنا به امور پزشكي قانوني 

خانم دكتر هاشميان                                   فوق تخصص نوزادان 

خانم دکتر باقی زاده                                   متخصص زنان وزایمان

خانم دکتر حسینی هوشیار                        متخصص زنان وزایمان

خانم ترکمن نژاد                                               دبیر کمیته عوارض

خانم بهروزی نسب                                            مسئول بلوک زایمان

خانم محمدی                                                     مسئول نوزادان

خانم کوثری                                                    مسئول آزمایشگاه

آقاي صادقی                                              کارشناس آسيب شناسي     

اين آيين نامه در چهارده ماده و دو تبصره بامشارکت اعضای این کمیته در جلسه مورخ   30 /9/91تهیه ودرتاریخ 30/10/95 بازنگری شده  وبه تاييدمدیران ارشدبیمارستان رسیده است.