شماره حساب

شماره حساب:  0109963913008 بانک صادرات سبزوار

شماره کارت: 6037691990163214

به نام مجمع خیرین سلامت سبزوار