چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
مسئول واحد

 

مسئول کمیته:

اسماعیل  فتاحی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رزومه

آدرس الکترونیکی: esmaeil.fattahi@yahoo.com

تلفن تماس: 44011491-051

 

کارشناس کمیته ارزیابی آزمون:

اکرم سبحانی مقدم

آدرس الکترونیکی :   sobhani_akram@yahoo.com

تلفن تماس : 44011491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز