اهداف


اهداف كميته ارزيابي آزمون

1-استاندارد کردن آزمون ها از لحاظ شاخص هاي کمی و كيفي
2-بهبود اجراي ارزیابی آموزشی
4-فرهنگ سازي در ارزیابی و نظارت
5-ارتقاء توانایی و عملکرد اساتید در ارزشیابی و سنجش توانائیهاي دانشجویان