مسئول کمیته

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید:

سیده تکتم معصومیان حسینی

ارشد پرستاری

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

masomiant@medsab.ac.ir

تلفن:44011491-051