مسئول کمیته

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید:

دکتر امید غلامی

دکترای فارماکولوژی

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


آدرس الکترونیکی: omid693@yahoo.com

تلفن:05714446070 داخلی306