مسئول واحد

سید مهدی بهشتی نصر


مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد فیزیولوژی و دانشجوی ارشد آموزش مجازی

رتبه علمي: مربی
سمت:

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،طبقه اول
تلفن:
فكس:

پست الكترونيك: beheshti.m1985@gmail.com
صفحه شخصي:

رزومه: دانلود روزمه