معرفی و اهداف

واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی باشد، تشکیل گردیده و هدف نهایی آن رشد فردی اعضای هیات علمی دانشگاه است. جهت نیل به این هدف کارگاههای متعدد روشهای تدریس، الگوهای تدریس، روشهای ارزشیابی دانشجو، تکنولوژی آموزشی، شیوه های نوین در آموزش پزشکی، روش تحقیق، مقاله نویسی به زبان انگلیسی، مهارتهای بالینی- مهارتهای ارتباطی OSCE، طرح درس... را برگزار نماید.