چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

شرح وظایف

شرح وظایف کمیته آموزشس پاسخگو:

     واحد آموزش پاسخگو مسئوليت هدايت، نظارت و حمايت از برنامه هاي آموزش پاسخگو را وظيفه خود ميداند و با استفاده از حمايتهاي وزارت بهداشت، دانشگاه و همكاري گروههاي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش پاسخگو به جامعه را هدايت مي نمايد تا دانش آموختگان توانمند براي اداره نظام سلامت كشور به جامعه وارد گردند.

  1. پیوند و مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات درشناسایی و ارزیابی نیاز هاي جامعه و تعیین الویت ها
  2. حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات
  3. مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوري ها در عرضه خدمات به منظور تأمین نیازها
  4. اصلاح استراتژي هاي آموزشی و دور شدن از مرز هاي آموزشی سنتی
  5. توسعه برنامه توانمند سازي اعضاي هیأ ت علمی در خصوص آموزش پاسخگو
  6. توسعه پژوهش هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه وایجاد تعادل بین پژوهش هاي علوم پایه، بالینی و پژوهش هاي مربوط به بررسی نیاز هاي جامعه و ارتقاء سلامت
  7. آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری

        I.  ایجاد بستر مناسب با آموزش به منظور عدم درخواست داروهای غیر ضروری

        II.  ایجاد و افزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

      8. آموزشهای مرتبط با نیاز های جامعه

      9.دانشکده های دارای آگاهی نسبت به جامعه که موضوعات مرتبط با نیازهای جامعه را آموزش می دهند .

     10. قابل دسترسی شدن مرکز ارائه خدمات بهداشتی برای مردم که در این مراکز دانشجویان خدمات بهداشتی ارائه می دهند

     11.کسب قابلیت های لازم برای دانشجویان که در داخل دانشگاه و بیمارستانهای تخصصی امکان پذیر نیست و توانایی تعامل با جامعه

     12.یک فرصت برای همکاری کردن و تعامل داشتن با سایر متخصصین بهداشتی و کارکنان

     13.ارتباط و همکاری بین دانشگاه ،دولت و جامعه

     14.ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي در راستای استانداردها

     15.توانمند سازي نيروي انساني موجود در جهت تامين سلامت جامعه

     16.بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکی در راستاي پاسخگويي به نياز هاي واقعي جامعه

     17.ارتقاي شاخصهاي ارائه خدمات، براي دستيابي به استانداردها ی کشوری در عرصه جهت دانشجویان پزشکی

     18.توسعه فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان پزشکی

     19.تجهیز مراکز آموزش در عرصه

واحدها
گزارش عملکرد مرکز