معرفی

         مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی  يکی از مديريت های وابسته به معاونت آموزشی دانشگاه است.ماموريت اين مرکز ارتقای کمی وکيفی فرآيندهای آموزشی استارائه خدمات در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 1378 آغاز گردید. مرکز مطالعات  به دلیل نقش حساسي که در ارتقاي کيفي سطح آموزش و يادگيري بر عهده دارد، يکي از واحدهاي اصلي در حوزه معاونت آموزش مي باشد.