کارشناس مسئول گسترش شبکه

               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                 
حسین        واعظی نژاد

                        مدرک تحصیلی

                  کارشناس مبارزه با بیماریها

                     

  شرح وظایف واحد گسترش شبکه

1. شناسايي كل منطقه تحت پوشش وتهيه كروكي و مشخص نمودن محدوده واحدهاي تابعه .

2 . تعيين تعداواحدهاي بهداشتي ودرماني درسطح شهرستان وارائه پيشنهادها در رابطه با اصلاح وتغييرات مورد نياز

3 . تأمين نيروي انساني مورد نياز .

4 .هماهنگي بين فعاليت هاي واحدهاي بهداشتي در تمامي سطوح ارائه خدمت شامل خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني روستايي وشهري و پايگاه هاي بهداشت و هماهنگي واحدهاي فوق الذكر با واحدهاي مستقر در مركز بهداشت شهرستان وهمچنين بين واحدهاي ستادي.

5 .. شناسايي مشكلات و نارسايي هاي موجود در سيستم و پيشنهاد راه حل مناسب .

6 . توزيع واعزام نيروهاي طرح ، پيام آور ، قراردادي واستخدامي .

7 . نظارت بر نحوه خدمت كليه نيروهاي شاغل .  

8. هماهنگي وهمكاري با مركز آموزش بهورزي در مراحل پذيرش بهورز ، آموزش و بكارگيري آنها

9 .. يافتن مكان مناسب جهت احداث واحد هاي بهداشتي درماني .

10 . پيگيري تامين زمين مناسب جهت احداث واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت احداث .

11 . تأمين وتجهيز وسايل مورد نياز مراكز و پايگاههاي بهداشت وخانه هاي بهداشت .

12 . جلب مشاركت مردم در رابطه با احداث واهداء ساختمان واحدهاي بهداشتي ودرماني و پيگيري امور مربوط به خيرين .  

13 . پيشنهاد جهت تشويق ، تذكر ، تغيير عنوان وبازنشستگي كاركنان .  

14 . برگزاري مراسم روز بهورز .

15 . مسووليت اجراي برنامه طرح بيمه روستايي كه شامل :پذيرش ، گزينش ، وعقد قرارداد با نيروهاي پزشك وماما - آموزش اوليه و توجيه پزشكان و ماماها در بدو ورود به طرح - اموزش بهورزان ، پزشكان وساير پرسنل درگير در زمينه دستورالعمل هاي بيمه روستايي - بررسي شرايط موجود از نظر نيروي انساني پزشك خانواده و اعلام نياز به مركز بهداشت استان - نظارت بر نحوه ارائه خدمات بيمه روستايي در مراكز مجري - هماهنگي با اداره بيمه خدمات درماني در زمينه اجراي برنامه هاي طرح بيمه روستايي .

  16. استفاده از برنامه نرم ابزاري IHNS و وارد نمودن اطلاعات پرسنلي ، تجهيزات و اطلاعات مربوط به واحدها و استخراج اطلاعات از اين برنامه در موارد نياز .

 17 . پيگيري وبررسي شكايات مردمي عنوان شده در رابطه با واحدهاي تابعه و ارجاع به واحد مربوطه .

 18 . اعزام تيم بازديد كارشناسي از مراكز بهداشتي درماني وروستايي و خانه هاي بهداشت ، جمع آوري گزارشات و ارسال پس خوراند به واحد پايش شده .

 19. اجراي برنامه داوطلبين سلامت در سطح مراكز شهري و روستايي .

20 .انجام سایر امورمربوطه