اخبار دانشکده

 


 

تقویم
گروه پرستاری

 

 

موسی ­الرضا تدین ­فر        سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی                                         

زهرا استاجی                 سوابق آموزشی ،پژوهشی و آموزشی

                                           

                       

طاهره توفیقیان               سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرائی

 

مصطفی راد                    سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرائی

مهدی جعفرزاده فخاری       سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

حسن خلیلی                 سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرائی

محسن کوشان               سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی   

مژگان انصاری                 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

مهدی گل ­افروز شهری      سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرایی                   

 

عبدالقادر عصاررودی        سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

زهرا  پارسائی                 سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی

حدیثه منادی زیارت          سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

محمد­رضا قاسمی          سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

محمد قلی زاده                 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

اکرم قنبری مقدم               سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرائی


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما