برنامه حضور پزشکان

برنامه پزشکان کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه در اسفند 1393عصر

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

پزشک/ایام هفته

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

پوست

*

دکتر خراشادی زاده

دکتر خراشادی زاده

دکتر خراشادی زاده

دکتر خراشادی زاده

 

دکتر خراشادی زاده

ارتوپدی

*

دکتر شگرف نخعی

*

دکتر کامرانیان

*

*

اعصاب و روان

*

دکتر موسویان

دکتر راستگو

دکتر راستگو

دکتر موسویان

دکتر موسویان

داخلی

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

عفونی

*

*

*

دکتر امینی

*

دکتر امینی

قلب و عروق

*

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

توانبخشی

*

دکتر فاضلی فر

دکتر قمیسی

*

دکتر قمیسی

دکتر فاضلی فر

جراح قلب و عروق

*

 دکتر هاشمی فر

دکتر هاشمی فر

دکتر هاشمی فر

 دکتر بیات مختاری

دکتر بیات مختاری

انکولوژی و رادیوتراپی

*

*

*

*

*

*

جراح مغز و اعصاب

متغیر

دکتر راستی

دکتر سهیلی

دکتر یاریگر

دکتر سهیلی

دکتر راستی

دکتر سهیلی

دکتر یاریگر

کودکان و نوزادان

دکتر سویزی

متغیر

دکتر احمدی

متغیر

دکتر احمدی

متغیر

دکتر آگاه

متغیر

دکتر احمدی

متغیر

دکتر احمدی

متغیر

زنان زایمان و نازایی

دکتر مولوی

*

*

دکتر مولوی

*

*

فوق تخصص گوارش

*

*

دکتر صالحی پور

*

دکتر صالحی پور

*

فوق تخصص نوزادان

 

دکتر الداغی

دکتر الداغی

 دکتر الداغی

دکتر الداغی

دکتر الداغی

فوق تخصص کبد و گوارش اطفال

*

دکتر کیخسروی

دکتر کیخسروی

*

*

*

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر کاظم زاده

*

*

دکتر کاظم زاده

*

*

فوق تخصص ریه

*

*

دکتر عمادزاده

دکتر عمادزاده

*

*

فوق تخصص کلیه و فشار خون

دکتر واهب

دکتر واهب

*

*

*

*

فوق تخصص پوست و سوختگی و جراحی پلاستیک

دکتر نوربخش

 

دکتر احسان

 

دکتر احسان

دکتر متینی

متخصص مغزو اعصاب

برنامه پزشکان کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه در  صبح اسفند 1393

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

پزشک/ایام هفته

 

 

 

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

 

پوست

دکتر خراشادی زاده

دکتر خراشادی زاده

دکتر خراشادی زاده

 دکتر میرحمیدی

دکتر میر حمیدی

دکتر میرحمیدی

ارتوپدی

 

 

 

 

 

 

اعصاب و روان

 

 

 

 

 

 

داخلی

 

 

دکتر عابد

 

دکتر عابد

 

عفونی

 

 

 

 

 

 

قلب و عروق

 

 

 

 

 

 

توانبخشی

 

 

 

 

 

 

جراح قلب و عروق

 

 

 

 

 

 

جراح عمومی

 

 

 

 

 

 

جراح مغز و اعصاب

دکتر اهرانی

دکتر راستی

دکتر یاریگر

دکتر اهرانی

دکتر یاریگر

دکتر راستی

کودکان و نوزادان

متغیر

متغیر

متغیر

متغیر

متغیر

متغیر

زنان زایمان و نازایی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص گوارش

*

دکتر صالحی پور

دکتر مهری چشم پزشک

*

دکتر هاشمیان

*

فوق تخصص نوزادان+چشم

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص کبد و گوارش اطفال

 

دکتر کیخسروی

 

 

 

 

فوق تخصص کلیه اطفال

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص ریه

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص کلیه و فشار خون

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص پوست و سوختگی و جراحی پلاستیک

 

 

 

 

 

 

 

متخصص مغزو اعصاب

   دانلود : برنامه_صبح_کلینیک2.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : برنامه_عصر_کلینیک_2.pdf           حجم فایل 179 KB