منو اصلی
لینکهای مفید

برنامه سلامت سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت با برنامه ریزی در راستای آموزش شیوه های زندگی سالم به ارتقای سطح بهداشت سالمندان می پردازد. تلاش در جهت انجام کیفی آموزش و ارزشیابی در دو حیطه آگاهی و خصوصا آگاهی ماندگار و سپس در حیطه عملکرد از فعالیتهای شاخص در این برنامه می باشد. همچنین این برنامه تلاش می کند تا کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر سازمانها را در زمینه آموزش شیوه های زندگی سالم ترغیب نمایند.  مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندان نیز سهم مهمی از فعالیتهای این برنامه را به عهده دارد. انجام آموزش شیوه زندگی سالم دوران سالمندی و مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ، سبب کاهش بیماریهای مزمن قابل پیشگیری ، کاهش معلولیتها و کاهش مرگهای زودرس گشته و در مجموع منجر به ارتقاء سطح سلامت سالمندان و طول عمر آنها خواهد شد.